Navigatie

ALGEMENE VOORWAARDEN


KLEINenDESIGN.nl verder te noemen als Pauls Handels Onderneming

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pauls Handels Onderneming als leverancier van producten optreedt.


2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen van Pauls Handels Onderneming zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Pauls Handels Onderneming heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

3. Overeenkomst
3.1. De koopovereenkomst tussen Pauls handels Onderneming en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief 21% btw .

5. Levering en levertijd
5.1 Bestelde producten die vooruit worden betaald, levert Pauls Handels Onderneming binnen 1 á 2 dagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en er geen weekenddagen tussen zitten. Bestellingen die betaald worden via iDEAL,,Bancontact, Paypal en Sofortbanking levert Pauls Handels Onderneming binnen 1 á 2 dagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en er geen weekenddagen tussen zitten.

5.2. Pauls Handels Onderneming hanteert een maximale levertermijn van 15 dagen voor particulieren en 30 dagen voor bedrijven en instellingen. Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om te koopovereenkomst te ontbinden.
Tenzij onderling anders is overeengekomen i.v.m. voorraad en/of levering groothandel.

5.3. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Pauls Handels Onderneming is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6. Veilig betalen.
6.1. vooruitbetaling; bij vooruitbetaling maakt u het bedrag over van uw
bankrekening naar de bankrekening van Pauls Handels Onderneming. Deze manier van betalen duurt doorgaans een max. een paar dagen. Ook dit is afhankelijk van welke bank u heeft.  Uw bestelling wordt direct verzonden zodra de betaling binnen is, of op afgesproken dag.

6.2. Als u betaalt via iDEAL, Paypal, Sofortbanking of Banconatct wordt uw bestelling vaak dezelfde dag nog verzonden. Afhankelijk van het tijdstip van bestellen.

7. Retourproducten
7.1  "U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de KLEINenDESIGN.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kleinendesign.nl  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde door ons retour ontvangen is.

7.2. Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Pauls handels Onderneming  kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits dit reeds is voldaan.
Hiertoe dient u zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@kleinendesign.nl.

7.3. Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Pauls Handels Onderneming kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, mits u de factuur nog heeft en de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits dit reeds is voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@kleinendesign.nl.

7.4. Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd eerst contact op te nemen met
info@kleinendesign.nl.

7.5. Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd, vervalt ieder recht van de koper.

8. Tevredenheidsgarantie
8.1. Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen omtrent een artikel, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kleinendesign.nl, onze live chat gebruiken of ons bellen. He tis beste is het om te mailen naar ons.

9. Klachten, onderzoek plicht, verjaring en nakoming.
9.1. Reclamering ter zake van gebreken in producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 14 kalender dagen na ontvangst op het afleveradres.

9.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren na verloop van 1 jaar na ontvangst op het
afleveradres.

9.3. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Pauls Handels Onderneming daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk  binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en
gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.  Het is van belang dat de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn. Uiteraard is het mogelijk om eerst uw product ui te proberen  (zoals bijvoorbeeld eerst 1 stoel)


9.4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Pauls Handels Onderneming te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en ongebruikt.  Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

10. Schadevergoeding
10.1. Pauls Handels Onderneming kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

10.2. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Pauls Handels Onderneming komen zijn: ziekte, in-,uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers etc.

10.3. Pauls handels onderneming is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak-en/of personenschade.

10.4. Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Pauls handels Onderneming ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

11. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
11.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Pauls Handels Onderneming en de koper is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Pauls handels Onderneming daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Pauls Handels Onderneming of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

11.3 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@kleinendesign.nl  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

12. Nederlandse tekst prevaleert
12.1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

13. Prijzen
13.1. Pauls Handels Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

© 2015 - 2017 KLEINenDESIGN.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel